Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

ERÜGYS 2020

1.Adım (Aday Başvurusu)

Sınava başvuru yapacak adayın, başvuru formunu eksiksiz doldurması....

2.Adım (Onay)

Başvurusunu tamamlayan adayların, başvuru sırasında verdikleri bilgilere göre sınav başvurularının değerlendirilerek başvurularının kabul edilmesi veya reddedilmesi...

3. Adım (Sınav Ücreti)

Başvurusu onaylanan adayların; Banka veya Kredi Kartıyla sınav ücretini ödemesi...

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 2020

Erciyes Üniversitesi,  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi,  Akdeniz Üniversitesi,  Kahramanmaraş  Sütçü İmam Üniversitesi

Sınav Takvimi

ERÜGYS 2020 Sınav Takvimi
İşlem Tarih / Tarih Aralığı
Başvuru 16 Mart 2020 – 27 Mart 2020
Başvuru Şartlarını Taşıyan Aday Listelerinin İnternet Sitesinde İlan Edilmesi 1 Nisan 2020
Başvuru İtirazı 2 Nisan 2020 – 8 Nisan 2020
İtirazların Değerlendirilmesi 9 Nisan 2020
Kesinleşen Aday Listelerinin İnternet Sitesinden İlan Edilmesi 10 Nisan 2020
Yazılı Sınav Ücretini Ödeme 13 Nisan 2020 – 4 Mayıs 2020
Yazılı Sınav 5 Temmuz 2020 Pazar
Yazılı Sınav Sorularına İtiraz 6 Temmuz 2020–8 Temmuz 2020
Yazılı Sınav Sonuçlarının Açıklanması 10 Temmuz 2020
Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz 13 Temmuz 2020–20 Temmuz 2020
İtirazların Değerlendirilmesi 21 Temmuz 2020–23 Temmuz 2020
Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi 24 Temmuz 2020
Sözlü Sınav İlgili üniversiteler tarafından yapılacaktır.

Konu Başlıkları

ERÜGYS 2020 Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli için Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları
T.C. ANAYASASI
Anayasanın Yükseköğretime İlişkin Maddeleri

KANUNLAR
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
3. 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
6. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
8. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
9. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10. 6245 sayılı Harcırah Kanunu
11. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

1. 2 Nolu Kararname
2. 3 Nolu Kararname
3. 10 Nolu Kararname

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

1.124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

YÖNETMELİKLER

1. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
4. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
5. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
7. Taşınır Mal Yönetmeliği
8. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
9. Doçentlik Yönetmeliği
10. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
11. Kamu Konutları Yönetmeliği
12. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
13. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
14. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
15. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
16. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Sınav Kuralları

ERÜGYS 2020 Yükseköğretim Kurumları İdari Personeli için Görevde Yükselme Sınavı Kuralları

1. Görevde Yükselme sınavına katılan adaylar için sınav süresi 120 dakika; Unvan Değişikliği sınavına katılan adaylar için sınav süresi ise 75 dakikadır.
2. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkmanıza izin verilmeyecektir. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmeniz mümkün değildir.
3. Sınavın değerlendirmesi, doğru cevap sayısı üzerinde yapılacak olup yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, hesap makinesinde alfabetik tuş takımı ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân tanıyan EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır.
5. Adayların sınav süresince kopya çekmeleri, kopya vermeleri, kopya çekilmesine yardımcı olmaları, diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler, oturduğunuz yerleri değiştirebilir.
6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını talep ediniz.
7. Test grubunuzu, cevap kâğıdı üzerinde ilgili alana kodlayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları geçersiz sayılır.
8. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız bütün işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanınız.
9. Cevaplarınızı, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz işaretlemeler yapmayınız.
11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap seçeneği işaretlendiği takdirde, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
12. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
13. Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarıyla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında, üzerinde ve yanında bu cihazları bulunduranlar hakkında Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
14. Soruların ve cevapların, cevap kâğıdı dışında bir yere yazılması ve sınav salonundan dışarı çıkarılması yasaktır. Bu kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
15. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

ERUGYS 2020 Sınavına Katılan Üniversiteler

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 2020 Başvurular sona ermiştir...
Copyrights © 2020 All Rights Reserved by MobilApp3
info@mobilapp3.com · 0850 303 7138